Try Our New BETA Version
GO
Universal Access To All Knowledge
Home Donate | Store | Blog | FAQ | Jobs | Volunteer Positions | Contact | Bios | Forums | Projects | Terms, Privacy, & Copyright
Search: Advanced Search
Anonymous User (login or join us)
Upload
Search Results
Results: 1 through 4 of 4 (0.002 secs)
You searched for: creator:"Lothian, Duncan, ca. 1730-ca. 1812"
[texts]Leabhar ceasnuighe aithleasuighte, ata nochda mearachda sonruighte Eaglais na Roimh. : Ath chlo-bhuailt' le leasachaibh eagsamhail thaobh firineadh, ughdarrais, agus riosunaidh. Leis am bheil e air a dhearbha'. I. Nach 'eil coir air bith aig' a Phapanachd aostachd agairt. II. Gu'm bheil i na m thruailleachd air Criostui'-eachd. III. Gu'm bheil i cur mar fhiacha teagasga' agus bar'aile ata milteach do'n uachdranachd thalmhaidh. (Volume 1779) - Ewart, John, 1717-1799
Sometimes attributed to John Ewart
Keywords: Catholic Church
Downloads: 60
[texts]Leabhar ceasnuighe aithleasuighte, ata nochda mearachda sonruighte Eaglais na Roimh. : Ath chlo-bhuailt' le leasachaibh eagsamhail thaobh firineadh, ughdarrais, agus riosunaidh. Leis am bheil e air a dhearbha'. I. Nach 'eil coir air bith aig' a Phapanachd aostachd agairt. II. Gu'm bheil i na m thruailleachd air Criostui'-eachd. III. Gu'm bheil i cur mar fhiacha teagasga' agus bar'aile ata milteach do'n uachdranachd thalmhaidh. (Volume 1779) - Ewart, John, 1717-1799
Sometimes attributed to John Ewart
Keywords: Catholic Church
Downloads: 95
[texts]Comh-chruinneachidh, orannaigh Gaedhealach agus Bearla. (Volume 1780) - Lothian, Duncan, ca. 1730-ca. 1812
First 9 pages contain t.p., 'Entered in Stationers Hall', blank page, added t.p. in English, 2 blank pages, preface and first page of text
Downloads: 93
[texts]Deasbaireachd eadar am Papa agus an t-Athleasacha ... (Volume 1834) - Lothian, Duncan, ca. 1730-ca. 1812

Keywords: Hymns, Scottish Gaelic
Downloads: 103
Advanced search

Group results by:

> Relevance
Mediatype
Collection

Related mediatypes

texts

Terms of Use (31 Dec 2014)